FONKSİYON LİSTESİ

MIN(number, number)
MAX(number, number)
MOD(number, divisor)
DIV(number, divisor)
ABS(number)
VAL(text)
DATE(day, month, year)
AFTER(days, year)
DAYS(firstdate, lastdate)
DAYOF(date)
MONTHOF(date)
YEAROF(date)
WDAYOF(date)
ROUND(number)
TRUNC(number)
ERATE(date,base curr., base rate, dest. curr)
STRPOS(search string, string)
FLOOR(number)
CEIL(number)
FRAC(number)
EXP(number)
LN(number)
POWER(base, exponent)
SQR(number)
SQRT(number)
COS(number)
SIN(number)
TAN(number)
STR(number)
DATESTR(date,format)
MONTHSTR(month)
WDAYSTR(weekday)
NUMSTR(number, decimals, format)
TIMESTR(time, format)
RESXSTR(list resource, tag)
RESSTR(list resource)
CRESSTR(list id., tag)
SUBSTR(text, start, length)
UPCASE(text)
LOWCASE(text)
TRIMSPC(text, option)
JUSTIFY(text,direction, fill, length)
WRNUM(language, numer, part)
IF(expression, value1, value2)
PE(parametre,alan)
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : İnsan Kaynakları
Bölüm : Genel
FONKSİYONLARIN KULLANIMI
1. MIN(number, number)
Fonsiyonun içerindeki sayılardan küçük olanı verir.
MIN(5, 6) = 5
2. MAX(number, number)
Fonsiyonun içerindeki sayılardan büyük olanı verir.
MAX(5, 6) = 6
3. MOD(number, divisor)
Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde kalanı verir.
MOD(35, 6) = 5
MOD(42, 7) = 0
4. DIV(number, divisor)
Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde bölümü verir.
DIV(35,6) = 5
DIV(42, 7) = 6
5. ABS(number)
Bir sayının mutlak değerini alır.
ABS(7) = 7
ABS(-7) = 7
6. VAL(text)
Text olarak yazılmış bir sayıyı sayı formatına çevirir.
VAL(“1000”) = 1000
7. DATE(day, month, year)
Gün, ay ve yıl bilgisi ne göre tarih formatına çevirir.
DATE(31, 12, 2000) = 31.12.2000
8. AFTER(days, date)
Birtarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir.
AFTER(10, DATE(10,02,2001)) = 20.02.2001
AFTER(10, Günün tarihi) = 15.02.2055 (Günün tarihi 05.02.2055 ise)
9. DAYS(firstdate, lastdate)
İki tarih arasındaki gün sayısını verir.
DAYS(DATE(10,10,2000), DATE(20,10,2000)) = 10
10. DAYOF(date)
Verilen tarihin gününü verir.
DAYOF(DATE(10,12,2000)) = 10
11. MONTHOF(date)
Verilen tarihin ayını verir.
MONTHOF(DATE(10,12,2000)) = 12
12. YEAROF(date)
Verilen tarihin yılını verir.
YEAROF (DATE(10,12,2000)) = 2000
13. WDAYOF(date)
Verilen tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu verir.
WDAYOF (DATE(30,03,2001)) = 5
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : İnsan Kaynakları
Bölüm : Genel
14. ROUND(number)
Verilen sayıyı en yakın tamsayıya çevirir.
ROUND(5.25) = 5
ROUND(5.61) = 6
15. TRUNC(number)
Verilen sayının ondalıklı kısmını kaldırarak tamsayıya çevirir.
TRUNC(5.25) = 5
TRUNC(26.85) = 26
16. FLOOR(number)
Verilen sayıyı ondalık kısmını kaldırarak tamsayıya çevirir.
FLOOR(15,85) = 15
FLOOR(-15,85) = -15
17. CEIL(number)
Verilen sayının ondalık kısmını 1’e tamamlayarak tamsayıya çevirir.
CEIL(15.25) = 16
CEIL(15.75) = 16
18. FRAC(number)
Verilen sayıdan sayının tamsayı kısmını çıkardıktan sonra kalan sayıyı 0 ve +/-1 den yakın
olanına çevirir.
FRAC(3,15) = 0
FRAC(-3,15) = 0
FRAC(3,75) = 1
FRAC(-3,75) = -1
19. EXP(number)
Doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e)
verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir.
EXP(1) = 3 (e’nin yaklaşık değeri)
EXP(2) = 7
20. LN(number)
Doğal logaritma fonksiyonudur. “e” tabanına göre logartima fonksiyonunu sonucunu en aykın
tamsayıya çevirir..
LN(2) = 1
EXP (LN (5)) = 5
21. POWER(base, exponent)
Bir sayının belirtilen sayı (exponent)da kendisi ile çarpımını verir.
POWER(10,2) = 100
POWER(3,2) = 27
22. SQR(number)
Bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir.
SQR(2) = 4
SQR(9) = 81
23. SQRT(number)
Bir sayının karekökünü verir.
SQRT(81) = 9
SQRT(225) = 15
24. COS(number)
Bir sayının(radyan cinsinden verilen açının) kosinüsünü verir.
COS(0) = 1
25. SIN(number)
Bir sayının(radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir.
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : İnsan Kaynakları
Bölüm : Genel
26. TAN(number)
Bir sayının(radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir.
27. STR(number)
Sayı formatını metin formatına çevirir.
28. UPCASE(text)
Verilen metindeki küçük harfleri büyük harfe çevirir.
UPCASE(“text”)= TEXT
29. LOWCASE(text)
Verilen metindeki büyük harfleri küçük harfe çevirir.
LOWCASE(“Text”) = text
30. NUMSTRS(number, decimals, format)
Belirlenen formata göre ilgili alana kuruş hanesi listeler.
Örnek : NUMSTRS([Net ödemeler toplamı],2,3) (500 YTL net ödemeler toplamı için)
Listeleme 500,00 şeklinde olacaktır. (Alan tipi “Metin” olarak belirlenmelidir)
31. TRIMSPC(text, option)
32. JUSTIFY(text,direction, fill, length)
33. WRNUM(language, number, part)
Bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir.
WRNUM(1,100,1) = Yüz
WRNUM(2,1000,1) = OneThousand
WRNUM(1,100.05,2) = Beş
WRNUM(4,100.05,1) = Ein(s)Hundert
34. IF(expression, value1, value2)
Belirtilen koşul (expression) sağlanıyorsa birinci değeri(value1); sağlanmıyorsa ikinci değeri
(value2) getirir.
IF(2*2=4, “İki kere iki dört eder”, 1500) = İki kere iki dört eder
IF(2*2=100, “İki kere iki dört eder”, 1500) = 1500
35. XNFLD(tablo_no,alan_adı)
Lodla oluşturulmuş tablolardan istenilen Numerik alanların alınmasını sağlar.
Örnek; XNFLD(4, “num1”)
36. XTFLD(tablo_no,alan_adı)
Lodla oluşturulmuş tablolardan istenilen Text alanların alınmasını sağlar
Örnek; XTFLD(4, “txt1”)
36.PNTCFLD(tarih1, tarih2, maaş_t, bordro_t, alan_adi)
Puantaj kartındaki (PNTCARD) alanları getiriyor.
Örnek Kullanım : PNTCFLD(“01.01.2005”, “31.01.2005”,””,””,”BALN_NETDESERVE”)
01.01.2005 ve 31.01.2005 tarihleri arasındaki netdeserve (net istihkak) alanını getirir.
* tarih1 boş ise geriye doğru verilen koşullara uyan ilk puantajdaki alanın değerini
getirir.
* tarih1 dolu ise verilen tarih aralığındaki puantajların ilgili alanının toplamını getirir.
* tarih2 boş ise puantaj yapılan dönemin tarihi alınır.
37.PNTLFLD(tarih1, tarih2, maaş_t, bordro_t,satır_tipi,satır_numarası, alan_adi)
Puantaj satırlarındaki (PNTFLINE) alanları getiriyor.
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : İnsan Kaynakları
Bölüm : Genel
Örnek Kullanım : PNTLFLD(“01.04.2004″,”01.07.2004″,””,””,”0″,”1″,”DAY_”)
Son üç aydaki ssk gün sayılarının toplamını getirir.
* tarih1 boş ise geriye doğru verilen koşullara uyan ilk puantajdaki alanın değerini
getirir.
* tarih1 dolu ise verilen tarih aralığındaki puantajların ilgili alanının toplamını getirir.
* tarih2 boş ise puantaj yapılan dönemin tarihi alınır.
38.PE(parametre,alan)
Hesaplarda kullanılmak istenen alanların getirilmesini sağlar.
Örnek kullanım: PE([Normal],[F_Gün])-PE([Ücretsiz İzin],[F_Gün])
Kısa Formül: PE(P1001,F4)-PE(P1006,F4)
Personelin ücretsiz izninin normal mesaiden düşerek sonuç getirir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir